Triagram faciliteert de ontwikkeling en werking van taakgroepen, organisaties en ruimere samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt is dat werk steeds mensenwerk is, en dat samenwerking zelden vlot als alleen de taak aandacht krijgt.
Het eindresultaat staat of valt met de afstemming tussen de betrokken personen, groeperingen of organisaties. Het relationeel gebeuren waarin deze afstemming tot stand komt, is het werkdomein van Triagram.

De aanpak van Triagram staat in het vak gekend als 'procesbegeleiding'. Praktisch betekent dat het helpen ontwikkelen van:

 

  • Individuen: training en coaching van leidinggevenden, trainers, consultants en andere mensen in wiens werk dit relationeel proces een belangrijke plaats inneemt.

 

  • Teams: een impuls geven aan het werken en leren van teams. Dit kan zowel in de vorm van een programma buiten-huis als door 'on-the-job'-begeleiding.

 

  • Organisaties: ontwikkelingen helpen spreiden en verankeren in systemen in de bredere organisatie. De begeleiding verloopt veelal via individuele of teambegeleiding, waarin echter 'stakeholders' die op dat moment afwezig zijn niet uit het oog worden verloren.

 

  • Multi-partijsamenwerkingen: het faciliteren van overleg tussen verschillende partijen die betrokken zijn en belang hebben bij een bepaald gebeuren. Typisch voor deze samenwerking tussen verschillende organisaties, groeperingen en/of overheden is de achterbandynamiek.

 

Op elk van deze schaalgrootten gaat Triagram uit van de ervaring van de betrokkenen. Begeleid met expertise in ontwikkelings- en organisatieprocessen legt de uitwisseling van deze ervaring een fundering voor gezamenlijke actie. Kernwoorden in de benadering van Triagram zijn betrokkenheid, ervaringsleren, overleg en afgestemde actie.